Zpět
Podmínky
FVšeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Mexican Grill Group s.r.o., IČO: 242 50 201 se sídlem Jetřichovická 747/18, Praha 9, 190 00 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197329 (dále jen „Mexican Grill Group “) pro přístup a užití webových stránek www.habanerogrill.cz (dále jen „Podmínky“).

Úvodní ustanovení
 1. Mexican Grill Group provozuje a spravuje web stránky na internetové adrese www.habanerogrill.cz (dále jen „web stránky Habanero Grill “).
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících web stránky Habanero Grill (dále jen „Uživatel “) při vstupu na web stránky Habanero Grill, a dalším používání web stránek Habanero Grill, jakož i další související právní vztahy.
 3. Uživatel vstupem na web stránky Habanero Grill stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Mexican Grill Group může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na web stránkách Habanero Grill.
Použití Web stránek Habanero Grill
 1. Přístup a používání web stránek Habanero Grill je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání web stránek Habanero Grill (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. Mexican Grill Group nezaručuje nepřerušený přístup na web stránky Habanero Grill, ani nezávadnost a bezpečnost web stránek Habanero Grill. Mexican Grill Group neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání web stránek Habanero Grill, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na web stránkách Habanero Grill, škody způsobené přerušením provozu, poruchou web stránek Habanero Grill, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 3. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do web stránek Habanero Grill či systému. Mexican Grill Group si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na web stránky Habanero Grill.
 4. V případě, že Uživatel využije web stránky Habanero Grill k objednání jídla nebo nápojů na nich nabízených, má Uživatel postavení kupujícího a Mexican Grill Group postavení prodávajícího.
Předmět podnikání, produkty a platební podmínky
 1. Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz jídel mexické kuchyně dle nabídky zveřejněné na web stránkách Habanero Grill a dalšího potravinářského zboží do blízkého okolí provozovny Habanero Mexican Grill.
 2. Provozovna Habanero Mexican Grill sídlí v obchodním centru Chodov, na adrese Roztylská 2321/19, Praha 4, 148 00. Jídla jsou vyráběna dle receptur při dodržování těch nepřísnějších hygienických pravidel a za použití těch nejčerstvějších a vždy vysoce kvalitních surovin.
 3. Nabízená jídla nebo produkty mohou být dočasně vyprodány. Mexican Grill Group si vyhrazuje právo změnit nabídku jídel a nápojů.
 4. Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner), nebo bankovním převodem. Na stravenky vracíme do 5 Kč. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
 5. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně DPH.
Otevírací doba a doručení objednávek
 1. Provozovna Habanero Mexican Grill On-line objednávky má otevírací dobu od 11:30 hod do 14:00 hod. On- line objednávky se přijímají v otevírací době.
 2. Mexican Grill Group si vyhrazuje právo stanovit minimální výši objednávky, která je 100 Kč.
 3. Mexican Grill Group se snaží doručit objednané produkty a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 60 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník doručení informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže Mexican Grill Group nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace.
 4. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.
 5. Cena rozvozu a oblast rozvozu jsou uvedeny na stránkách www.habanerogrill.cz. Mexican Grill Group si vyhrazuje právo nerozvážet do oblastí nad uvedenou oblast rozvozu.
Reklamace
 1. Mexican Grill Group doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na provozovnu na tel. čísle 777 211 561.
 2. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna za nový produkt, nebo vrácení peněz. Nová objednávka bude dodána v co nejkratším termínu.
 3. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupený. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky na čísle 777 211 561, nebo na objednávkový email orders@habanerogrill.cz.
Ochrana osobních údajů
 1. Odesláním této přihlášky dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro interní potřeby společnosti Mexican Grill Group s.r.o
 2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 5. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Mexican Grill Group odvolat písemným oznámením doručeným na adresu kontakt@habanerogrill.cz.
 6. V případě, že by se Uživatel domníval, že Mexican Grill Group provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Mexican Grill Group o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajú.
 7. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Mexican Grill Group na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v objednávce zboží a služeb prostřednictvím web stránek Habanero Grill a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Mexican Grill Group na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na email kontakt@habanerogrill.cz.
Autorská práva
 1. Mexican Grill Group je vlastníkem web stránek Habanero Grill, www.habanerogrill.cz.
 2. Web stránky Habanero Grill je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Mexican Grill Group vykonává veškerá majetková práva vztahující se k web stránkám Habanero Grill.
 3. Obsah web stránek Habanero Grill nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Mexican Grill Group předem souhlas.
Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochranu soukromí
 1. Odesláním této přihlášky dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro interní potřeby společnosti Mexican Grill Group s.r.o., tzn. i se zasíláním obchodních sdělení, speciálních nabídek a informací o produktech Habanero Mexican Grill, a to na dobu neurčitou.
 2. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu i další práva vyplývají z ustanovení §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 3. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a to emailem na kontakt@habanerogrill.cz, nebo písemně na adrese Mexican Grill Group s.r.o., Jetřichovická 747/18, Praha 9, 19000.
Závěrečná ustanovení
 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s web stránkami Habanero Grill se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití web stránek Habanero Grill realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2019.

V Praze dne 1.5.2019